تماس با مشاوره

خرید قهوه تک خاستگاه

خرید قهوه تک خاستگاه
قهوه عربیکا هندوراس
قهوه عربیکا هندوراس

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

269,000
تومان
قهوه عربیکا سانتوس برزیل
قهوه عربیکا سانتوس برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

255,000
تومان
قهوه عربیکا سیدامو اتیوپی
قهوه عربیکا سیدامو اتیوپی

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

259,000
تومان
قهوه عربیکا اوگاندا
قهوه عربیکا اوگاندا

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

225,000
تومان
قهوه عربیکا سوپریمو کلمبیا
قهوه عربیکا سوپریمو کلمبیا

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

305,000
تومان
قهوه عربیکا کنیا AA
قهوه عربیکا کنیا AA

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

330,000
تومان
قهوه رناسیمنتو عربیکا کلمبیا
قهوه رناسیمنتو عربیکا کلمبیا

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰۰٪ عربیکا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و فرانسه (دمی)

385,000
تومان